Tjänsteavtal

Detta avtal (“Avtalet”) gäller när Snowfire AB, org. nr. 556742-2190 ("Octany") vid var tid tillhandahåller tjänsten till Kunder. Överträdelse av något av följande villkor kommer att resultera i uppsägning av ditt konto.

Kontovillkor

Du måste vara en juridisk person, myndig (enligt lag) och registrerad användare för att få tillgång till Octany. Du väljer själv lösenord och ansvarar för att lösenordet förvaras på ett säkert sätt. Du måste ange ditt företags juridiska namn, en giltig e-postadress och annan information som krävs. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter och för allt innehåll som läggs upp på ditt konto (även om innehållet är upplagt av andra som har användarkonton under ditt konto) och ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Octany. Du får inte, när du använder Octany, bryta mot svensk lag och får inte använda Octany för något olagligt eller obehörigt ändamål.

Generella åtaganden vid användning av tjänsten

Octany använder tredjepartstjänster för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, mjukvara och relaterad teknik som krävs för att driva Octany. Du är ensam ansvarig för ditt beteende och dina uppgifter relaterade till Octany. Octany görs tillgängligt för dig och / eller ditt företag för personlig eller kommersiell användning. Användning måste överensstämma med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter och får inte strida mot eller bryta mot tredje parts rättigheter.

Eventuell obehörig användning av Octany är ett brott mot detta avtal och gällande lagar. Sådana användning kan utsätta den obehöriga användaren för civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Immateriella rättigheter

Octany äger alla rättigheter och intressen för och till Octany, inklusive utan begränsning alla immateriella rättigheter. Du godkänner att du inte kopierar, reproducerar, ändrar, modifierar eller skapar härledda arbeten från Octany. Octany har inget anspråk på immateriella rättigheter över det material du tillhandahåller Octany.

Support

Octany tillhandahåller teknisk support gällande programspecifika frågor rörande funktionaliteten i Octany. Du når supporten via e-post. Teknisk support finns endast tillgänglig för betalande kunder. För teknisk support, kontakta Octany på support@octany.com

Integritet

Octany kan kommunicera information om ditt konto eller Octany via e-post. Se bilaga “Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster”.

Avgifter och uppsägning

Avtalet löper från den tidpunkt som kunden har beställt tjänsten. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden, dvs. Antingen månadsvis, halvårsvis, årsvis eller den tid parterna har kommit överens om. Användare kan välja att uppgradera eller nedgradera sitt Octanyavtal till något annat avtal som Octany för närvarande erbjuder.

Octany kan debitera avgifter månadsvis utan ytterligare tillstånd från dig, tills du har avslutat Octany. Avtalet förlängs automatiskt med samma period om inte tjänsten skriftligen via e-post till support@octany.com eller via länk i Octany sagts upp. Uppsägning måste göras fem (5) arbetsdagar före kontraktets slut.

Om du avslutar Octany, fortsätter tjänsten till slutet av kontraktsperioden. Du kan också direkt avaktivera Octany. Vid uppsägning av kontot kommer du att förlora all data som är relaterad till ditt konto.

Octany kan när som helst ändra avgifterna för Octany men vi meddelar detta inom rimlig tid innan det genomförs. Octany förbehåller sig rätten att säga upp ditt konto när som helst.

Inga garantier

Octany tillhandahålls "som det är" utan några garantier eller andra villkor av något slag. Användningen av Octany sker på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador som orsakas av användning av Octany. Hela risken för användning, säkerhet eller prestanda hos Octany ligger hos dig.

Länkar

Octany eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Octany har ingen kontroll över sådana webbplatser och Octany ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och ansvarar ej för innehåll, reklam, produkter eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser. Octany ska varken direkt eller indirekt vara ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller funderingar kring våra avtal, kontakta Octany på support@octany.com

Bilaga 1 – Allmänna bestämmelser Molntjänster version 2014

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig Internetbaserad tjänst. Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat avtal. Om det i Avtalet förekommer motstridiga uppgifter har de av parterna upprättade delarna av Avtalet företräde framför dessa allmänna bestämmelser. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas exempelvis när leverantören tillhandahåller lagringskapacitet, infrastruktur eller en programvara som tjänst. Vissa bestämmelser gäller enbart för tjänsten programvara som tjänst (”SaaS tjänst”). Behöver kunden stöd för uppstart av Tjänsten bör särskilt avtal träffas mellan parterna.

Bilaga 2 – Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster

Dessa särskilda bestämmelser är avsedda att tillämpas tillsammans med IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Molntjänster om leverantören behandlar personuppgifter för kundens räkning inom ramen för en sådan tjänst. För behandling av kundens data som inte inbegriper behandling av personuppgifter ska endast IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Molntjänster tillämpas.

Dessa särskilda bestämmelser utgör bilaga till Avtalet. Om det förekommer motstridiga uppgifter i dessa särskilda bestämmelser och IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Molntjänster, ska dessa särskilda bestämmelser ha företräde. Om det förekommer motstridiga uppgifter i dessa särskilda bestämmelser och Avtalet i övrigt, ska Avtalet ha företräde.

Inom ramen för dessa särskilda bestämmelser är kunden personuppgiftsansvarig och leverantören personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter.

Parterna ska senast i samband med att överenskommelse träffats att dessa särskilda bestämmelser ska gälla säkerställa att Bilagan ”Specifikation över behandlingen av personuppgifter” är korrekt ifylld. Bilagan ”Specifikation över behandlingen av personuppgifter” ska bland annat ange föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade.

Bilaga 3 – specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster

Powered by Snowfire